Proprietati promovate

Actele necesare pentru vanzarea unui apartament

 • ·     Actul de proprietate pentru apartamente, acesta atesta dreptul de proprietate asupra imobilului si poate fi: contract de vanzare-cumparare, contract de construire, certificat de mostenitor, contract de donatie, contract de schimb, sentinta civila definitiva;
 • ·     Dovada intabularii imobilului, aceasta atesta inscrierea imobilului in Cartea Funciara; pentru a putea inscrie imobilul in Cartea Funciara, este obligatoriu ca proprietatea sa aiba cadastru; se obtine de la Judecatorie sau de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
 • ·     Certificatul fiscal, acesta atesta ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vandut, ca sunt achitate la zi taxele pentru imobil, ca proprietarul nu este urmarit de catre stat pentru eventuale debite sau amenzi. Se elibereaza de catre Primarie, Directia de Impozite si Taxe. Trebuie sa fie precizate: numele corect al proprietarului sau proprietarilor; adresa corecta a apartamentului; suprafata de teren aferenta; fara datorii;
 • ·      Extrasul de carte funciara, acesta certifica toate datele de identificare si situatia juridica actuala a imobilului: descrierea imobilului, numele si prenumele proprietarilor, actele in baza carora acestia au dobandit proprietatea, sarcinile bunului: ipoteci, comandamente, interdictii de instrainare, privilegii etc. Are un termen de valabilitate de 5 zile de la data depunerii, timp in care nu se poate elibera un alt extras de carte funciara pentru acelasi imobil. Astfel, este exclusa vanzarea imobilului de doua ori. Dupa depunerea cererii, mai dureaza 3 zile obtinerea lui. Cu achitarea unei taxe de urgenta, certificatul fiscal poate fi obtinut a doua zi. Este eliberat de Judecatorie, Biroul de Carte Funciara;
 • ·      Documentatia cadastrala (copie);
 • ·      Certificat pentru schimbarea adresei postale, in cazul in care adresa postala din actul de proprietate nu corespunde cu adresa postala din certificatul fiscal, incheierea si extrasul de carte funciara;
 • ·      Ultima chitanta de achitare a energiei electrice;
 • ·      Adeverinta tip de la Asociatia de Proprietari, aceasta atesta plata la zi a datoriilor, trebuie obligatoriu vizata de catre Primarie;
 • ·      Certificate de casatorie vanzatori si cumparatori (daca este cazul), sau Sentinta civila de divort cu mentiunea "definitiva si irevocabila".
 • ·      Actele de identitate ale partilor (trebuie sa fie in perioada de valabilitate).
 •  

Actul de proprietate pentru apartamente

Daca imobilul a fost cumparat de la o persoana fizica sau juridica, actul de propietate poate fi reprezentat de:

 • o    Contract de vanzare-cumparare sau de donatie, autentificat la notariat;
 • o    Certificat de mostenitor, acesta atesta faptul ca actualii proprietari au dobandit apartamentul prin
 •        mostenire, in acest caz vor trebui prezentate si actele de proprietate ale defunctului;
 • o   Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in urma unui divort, partaj etc.
 •  
 • Daca imobilul a fost cumparat de la stat dupa anul 1989:
 •  
 • o    act de vanzare-cumparare
 • o    procesul verbal de predare-primire a imobilului
 • o    dovada achitarii integrale a apartamentului din partea societatii creditoare (CEC, DAFI,       
 •        ROMCONFORT sau unitatea la care era angajat proprietarul la acea data), daca plata s-a facut in   
 •        rate;
 • o    contractul de imprumut
 • o    daca plata ratelor s-a facut cu imprumut, atunci este necesara si incheierea de radiere a
 •        inscriptiei ipotecare pe care societatea creditoare a luat-o la semnarea contractului de vanzare-
 •        cumparare

Daca imobilul a fost cumparat de la stat inainte de anul 1989:

 • o    contractul de construire
 • o    procesul verbal de predare-primire a imobilului
 • o    titlul de proprietate eliberat de Administratia financiara.
 • o    incheierea de radiere a inscriptiei ipotecare, pe care CEC-ul a luat-o la semnarea contractului de
 •        vanzare-cumparare (daca acesta a fost cumparat cu plata in rate);
 • o    contractul de imprumut.

Daca imobilul a fost achitat integral, dar nu a fost radiata inscriptia ipotecara, atunci trebuie sa va prezentati la societarea creditoare cu contractul de construire in original si sa depuneti o cerere prin care sa solicitati eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte ca imobilul a fost achitat integral si acordul acesteia pentru radierea inscriptiei ipotecare. Termenul de eliberare variaza intre 3 si 7 zile. Radierea inscriptiei ipotecare se face la Biroul de Carte Funciara.

 

Acte necesare pentru vanzarea unei case cu teren

 • ·         Actul de proprietate pentru case, acesta poate fi Contract de vanzare-cumparare sau Titlu de proprietate pentru teren si Certificat de urbanism, Autorizatie de construire, Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, Dovada regularizarii taxei pentru Autorizatia de construire pentru constructie;
 • ·         Incheierea de Carte Funciara de la Judecatoria de sector sau pentru judetul respectiv;
 • ·         Certificatul fiscal de la Directia Taxe si Impozite Locale sau Primaria Localitatii unde se afla imobilul, pentru judete, in care trebuie precizat obligatoriu suprafata de teren, categoria de folosinta (extravilan, intravilan arabil sau intravilan construibil), numarul postal (daca exista), suprafata constructiei;
 • ·         Extrasul de Carte Funciara de la Judecatoria de sector sau pentru judetul respectiv, in extras trebuie precizate suprafata terenului, numarul postal (daca exista), suprafata constructiei, cu precizarea drumului de servitute si in favoarea caror loturi, daca este cazul);
 • ·         Certificatul de atribuire, numar postal emis de Primaria Municipiului Bucuresti, Directia Patrimoniu Evidenta proprietati, Cadastru, Serviciul Nomenclatura Urbana;
 • ·         Adresa: "Aprobarea privind scoaterea definitiva a terenurilor din productia agricola”, necesara in cazul in care terenului i-a fost schimbata categoria de folosinta (a fost trecut din extravilan in intravilan, sau intravilan arabil in intravilan construibil), eliberata de Ministerul Administratiei Publice , Oficiul National de Cadastru Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti si vizata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei D.G.A.I.A.;
 • ·         In cazul in care terenul a fost dezmembrat si s-a constituit servitute de trecere, este necesar Actul autentic de dezmembrare si de constituire a unui drept de servitute. Pentru servitutea de trecere trebuie numar cadastral separat si intabulat la cartea funciara;
 • ·         Ultima chitanta de achitare a energiei electrice - pentru constructie;
 • ·         Dosar cadastral (copie);
 • ·         Certificate de casatorie, vanzatori si cumparatori (daca este cazul), sau Sentinta civila de divort cu mentiunea "definitiva si irevocabila";
 • ·         Actele de identitate ale partilor (trebuie sa fie in perioada de valabilitate).

Actul de proprietate pentru imobile (constructie si teren)

 • ·         Contract de vanzare-cumparare sau donatie, autentificat la notariat prin care s-au dobandit atat terenul cat si constructia;
 • ·         Contract de vanzare-cumparare sau donatie, autentificat la notariat prin care s-a dobandit terenul,Autorizatia de Construire si Certificatul de urbanism, eliberate de Primarie, Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilorDovada regularizarii taxei pentru Autorizatia de construire pentru constructie;
 • ·         Certificat de mostenitor care atesta faptul ca terenul a fost dobandit de actualii proprietari prin mostenire, in acest caz vor trebui prezentate si actele de proprietate ale defunctului;
 • ·         Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in urma unui divort, partaj etc.

 

Actele necesare pentru vanzarea unui teren

 • ·         Actul de proprietate pentru terenuri, acesta poate fi contract de vanzare-cumparare autentificat la notariat sau titlu de proprietate;
 • ·         Incheierea de Carte Funciara de la Judecatoria de sector sau pentru judetul respectiv;
 • ·         Certificatul fiscal de la Directia Taxe si Impozite Locale sau de la Primaria localitatii pe raza careia se afla terenul. In Certificatul fiscal trebuie sa fie precizate: suprafata de teren, categoria de folosinta (extravilan, intravilan arabil sau intravilan construibil), numarul postal (daca exista);
 • ·         Extrasul de Carte funciara, in care trebuie sa fie precizate: suprafata terenului, numarul postal (daca exista), precizarea drumului de servitute si in favoarea caror loturi;
 • ·         Certificatul de atribuire numar postal emisde Primaria Municipiului Bucuresti, Directia Patrimoniu Evidenta Proprietati, Cadastru, Serviciul Nomenclatura Urbana;
 • ·         Adresa“Aprobarea privind scoaterea definitiva a terenurilor din productia agricola”, este necesara in cazul in care terenului i-a fost schimbata categoria de folosinta (a fost trecut din extravilan in intravilan sau din intravilan arabil in intravilan construibil); eliberata de Ministerul Administratiei Publice, Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti si vizata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei D.G.A.I.A.
 • ·         In cazul in care terenul a fost dezmembrat si s-a constituit servitute de trecere, este necesar Actul autentic de dezmembraresi de constituire a unui drept de servitute. Pentru servitutea de trecere este necesar un numar cadastral separat, intabulat in Cartea Funciara;
 • ·         Dosar cadastral (copie)
 • ·         In cazul terenurilor intravilane construibile se solicita Certificat de urbanism de la Primaria de sector, cu mentiunea “necesar la instrainare”
 • ·         Certificat de casatorie, Sentinta civila de divort, cu mentiunea “definitiva si irevocabila”, daca este cazul (atat pentru vanzator, cat si pentru cumparator);
 • ·         Actele de identitate ale partilor(trebuie sa fie in perioada de valabilitate)
 •  

Actul de proprietate pentru terenuri

 • ·         Contract de vanzare-cumparare sau donatie, autentificat la notariat prin care s-a dobandit terenul;
 • ·         Certificat de mostenitor care atesta faptul ca terenul a fost dobandit de actualii proprietari prin mostenire, in acest caz vor trebui prezentate si actele de proprietate ale defunctului;
 • ·         Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in urma unui divort, partaj etc.
 • ·         Titlu de proprietate eliberat de Comisia Judeteana de Stabilire a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor; aceste titluri de proprietate le-au fost eliberate proprietarilor carora li sa reconstituit sau constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor conform Legii Fondului Funciar Nr.18/1991

 

Actele necesare pentru vanzarea unei proprietati apartinand unei persoane juridice

Pe langa actele necesare in cazul unui proprietar persoana fizica, mai sunt necesare:

 • ·         Hotarare AGA, in cazul in care sunt mai multi actionari/asociati;
 • ·         Decizia Asociatului unic, in cazul in care exista un singur asociat;
 • ·         Imputernicire pentru vanzare;
 • ·         Certificat constatator;
 • ·         CUI (original si copie);
 • ·         Statutul societatii (original si copie)
 • ·         ┼×tampila firmei;
 • ·         Actul de identitate al imputernicitului.

 

Actele necesare pentru inchirierea unui imobil

 • ·         Actul de proprietate;
 • ·         Extras de Carte Funciara
 • ·         Proces verbal de predare-primire imobil
 • ·         Contract de inchiriere tip de la Administratia Finaciara
 • ·         Declaratie fiscala pentru declararea venitului impozabil rezultat din chirie
 • ·         Timbre fiscale
 • ·         Chitante cheltuieli, sa ateste ca sunt achitate la zi
 • ·         Actele de identitate ale partilor (locator si locatar)

In cazul in care locatorul este persoana juridica, sunt necesare si urmatoarele:

 • ·         Statutul firmei;
 • ·         CUI;
 • ·         Acordul Asociatiei de Proprietari/Locatari pentru infiintarea in imobil a unui sediu de firma sau a unui punct de lucru;
 • ·         Imputernicire pentru inchiriere;
 • ·         Actul de identitate al imputernicitului;
 • ·         Stampila.
 •  
 • Despre Cadastru

 •  
 •           Pentru a putea intabula imobilului in cartea funciara, este obligatoriu sa aveti documentatia cadastrala realizata. Aceasta este realizata de catre un inginer cadastral sau o firma specializata in acest domeniu. 
            In Bucuresti, tariful mediu perceput pentru cadastru este de 100 euro pentru un apartament, in functie de numarul de camere. De obicei, plata se face 50% in momentul inceperii lucrarii si 50% la finalizare.
 •  
 • Actele necesare pentru inceperea cadastrului:
 • ·         Actul de proprietate (copie)
 • ·         Acte identitate proprietar (copie)
 • ·         Cerere tip - va fi pusa la dispozitie de catre inginerul cadastral
 • ·         Declaratie privind limitele proprietatii - va fi pusa la dispozitie de catre inginerul cadastral
 •  
 •            Inginerul cadastral va depune dosarul la Oficiul de Cadastru, iar dupa aprobarea acestuia, veti obtine un numar de inregistrare (numar cadastral).
 • Dosarul cadastral trebuie sa contina:
 • ·         Fisa corpului de proprietate
 • ·         Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu figurarea vecinatatilor si calculul suprafetei in cazul terenurilor
 • ·         Plan de incadrare in zona
 • ·         Tabel delimitare vecinatati
 • ·         Memoriu tehnic
 • ·         Copii ale actelor puse la dispozitie de dumneavoastra.
 •  
 •           Durata de obtinere a numarului cadastral variaza intre 10 zile in cazul unui apartament si pana la 25 de zile in cazul unei case. Achitand o taxa de urgenta puteti sa reduceti durata la doar cateva zile.
 • Majoritatea expertilor cadastrali se ocupa si de intabularea imobilului fara a mai percepe o taxa suplimentara. Cererea de intabulare se face la Judecatorie si dureaza aproximativ 20 de zile.
 •  
 • Extrasul de carte funciara

          Acesta certifica toate datele de identificare si situatia juridica actuala a imobilului: descrierea imobilului, numele si prenumele proprietarilor, actele in baza carora acestia au dobandit proprietatea, sarcinile bunului: ipoteci, comandamente, interdictii de instrainare, privilegii etc. Are un termen de valabilitate de 5 zile de la data depunerii, timp in care nu se poate elibera un alt extras de carte funciara pentru acelasi imobil. Astfel, este exclusa vanzarea imobilului de doua ori. Dupa depunerea cererii, mai dureaza 3 zile obtinerea lui. Cu achitarea unei taxe de urgenta, certificatul fiscal poate fi obtinut a doua zi. Este eliberat de Judecatorie, Biroul de Carte Funciara.

 •  

 • Taxele implicate de tranzactionarea unei proprietati imobiliare

 •  
 • Cumparatorul plateste:
 • ·         onorariu notarial (de regula include si TVA)
 • ·         taxa intabulare in cartea funciara (achitate tot notarului);
 •  
 • Vanzatorul plateste:
 • ·         impozit pe venitul din trasferul imobilului, calculat dupa cum urmeaza:
 •  
 • a) pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv:
 • - 3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
 • - peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv;
   
 • b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobandite la o data mai mare de 3 ani:
 • - 2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
 • - peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.
 •  

 

Drepturi si obligatii au chiriasii dupa Noul Cod Civil

Numarul chiriasilor creste, in conditiile in care tot mai putini romani isi permit cumpararea unei locuinte. Chiriasii au cateva drepturi si numeroase obligatii. Potrivit noului Cod Civil, inchirierea unei locuinte se face pe maximum 49 de ani, iar chiriasii sunt obligati sa suporte anumite reparatii din propriile buzunare.

Folosinta comuna

Noul Cod Civil prevede ca, in cladirile cu mai multe apartamente, chiriasii au dreptul sa utilizeze partile si instalatiile de folosinta comuna ale cladirii (ghena, uscatoria de rufe, iluminatul partilor comune etc.). La incheierea perioadei de inchiriere, vechiul chirias are drept de preferinta la incheierea noului contract. Pe de alta parte, daca este pus de proprietar in imposibilitatea de a folosi locuinta , chiriasul poate cere reducerea cuantumului chiriei potrivit perioadei in care nu a locuit in spatiul inchiriat.

Chiria, in avans

Chiriasul este obligat sa plateasca chiria, dupa cum urmeaza:

 • - in avans, daca inchirierea se face pe o luna;
 • - in prima zi lucratoare a fiecarei luni, in cazul contractelor pe maximum un an;
 • - in prima zi lucratoare a fiecarui trimestru, la inchirieri de peste un an .

Chiriasul este obligat sa contribuie la achitarea cheltuielilor cu partile si instalatiile comune. De asemenea, tot chiriasul trebuie sa achite cheltuielile cu reparatiile curente, de intretinere, ale locuintei inchiriate. Pe de alta parte, daca vrea sa paraseasca locuinta, chiriasul trebuie sa-l anunte pe proprietar cu 60 de zile inainte de intentia sa.

 

 

Incheierea tranzactiei la notariat

Dupa ce ati strans toate actele necesare vanzarii, va trebui sa le duceti la notariat. Pe baza intabularii, notarul va solicita extrasul de carte funciara.

De asemenea, cand va veti duce la cabinetul notarial vor fi necesare si urmatoarele documente:

·         act de identitate

·         certificat de casatorie (daca este cazul)

·         adeverinta tip Renel, ultima chitanta telefon, cablu, internet etc.

Doar dupa ce extrasul cartii funciare a fost obtinut, va trebui sa mergeti impreuna cu cumparatorul imobilului la cabinetul notarial pentru incheierea propriu-zisa a contractului de vanzare-cumparare.


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0